مدیریت استرس و ترس از سخنرانی

ترس از سخنرانی-حامد علی عبدالهی

هدف این مقاله کمک به شما در تشخیص و درک اضطراب و ترس از سخنرانی است که ممکن است در هنگام یک کنفرانس یا مصاحبه به وجود بیاید. به این گونه از ترس، “اضطراب عملکردی” گفته می شود. این راهنما، روش هایی برای به حداقل رساندن هرگونه اثرات مخرب ترس از سخنرانی و مصاحبه را […]