* 
اگر در سرزمینی هستی که تمامش تاریک است نشان می دهد که حتی یک شمع هم روشن نکرده ای
مهم نیست که چقدر در جاده اشتباه پیش رفته ای! همین الان دور بزن!
موفقیت از آن اقلیت کوچکی است که کمی بیشتر از اکثریت مردم دوام می آورند
هیچ آگاه شدنی بدون درد نخواهد بود
هیچ آگاه شدنی بدون درد نخواهد بود
بیشتر مردم منتظر سال جدید هستند، برای شروعی جدید با عادت های قدیمی!
گاهی اوقات، خشم تنبیهی است که به خودمان می دهیم، برای اشتباه فردی دیگر
 *